ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fines Finium Studio Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Fines Finium Studio Kft., székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. D. ép. I. em. 150.) által a https://ffstudio.hu/hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) Házvásárlás előtti szakértés és tanácsadás-ra, Telekvásárlás előtti szakértés és tanácsadás-ra, Üzletnyitás előtti szakértés és tanácsadás-ra, mint szolgáltatások igénybevételére vonatkozik a jelen ÁSZF-ben és a Honlapon megadott tájékoztatás szerint.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 2. § f) pontja alapján információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak  minősülnek.

   1.    Szerződést kötő felek

1.1. Szolgáltató, mint megbízott
Cégnév: Fines Finium Studio Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Fines Finium Studio Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. D. ép. I. em. 150.
Fióktelep: 9100 Tét, Szabadság utca 33.
Cégjegyzékszám: 01-09-983203
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Adószám: 23895632-1-43
Tárhelyszolgáltató neve: Trust-IT Kft. (székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A, e-mail címe: info@trustit.hu)
E-mail cím: iroda@ffstudio.hu
Képviseli: Agg Dániel ügyvezető
A Fines Finium Studio Kft.-t a Magyar Építész Kamara a C-1-727 azonosító szám alatt tartja nyilván.
a továbbiakban: Fines Finium Studio építésziroda

1.2. Megbízó: Az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Honlapon a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás tekintetében elektronikus úton megbízást ad a Fines Finium Studio építésziroda részére. Megbízó az Ekertv. 2. § d) pontja alapján igénybevevőnek  minősül.

Fines Finium Studio építésziroda és Megbízó a továbbiakban együtt: Felek

   2.    Az ÁSZF területi és tárgyi hatálya

2.1. A jelen ÁSZF a Magyarország területén megtalálható ingatlanokkal kapcsolatban a 3. pontban meghatározott tanácsadási szolgáltatásokra terjed ki. 

   3.    A Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások

3.1. A jelen ÁSZF hatálya alatt Megbízó az alábbi szolgáltatásokra adhat elektronikus úton a Honlapon keresztül megbízást a Fines Finium Studio építésziroda részére:

A szolgáltatások tartalmáról részletes információk, a szolgáltatások nevére kattintva részletesen megismerhetők.

3.2. Fines Finium Studio építésziroda az egyértelműség érdekében felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Honlap „Szolgáltatásaink” menüpontja alatt elérhető további szolgáltatások, melyekre nincs lehetőség elektronikus úton megbízást adni (megbízási űrlapot kitölteni és elküldeni) nem tartoznak a jelen ÁSZF hatálya alá, azokra a felek külön köthetnek írásbeli szerződést.

   4.    A szerződéses jogviszony létrejötte és a szerződéskötés lépései

4.1. A Felek közötti szerződés elektronikus úton jön létre, mely nem minősül írásbeli szerződésnek, a Fines Finium Studio építésziroda nem iktatja a szerződést és utóbb nem férhető hozzá.

Fines Finium Studio építésziroda tájékoztatást ad arról, hogy az Ekertv. 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján nem vetette magát alá a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek.

4.2. A jelen ÁSZF-fel történő szerződéskötés nyelve magyar.

4.3. A Fines Finium Studio építésziroda az Ekertv. 5. § (2) a) pontjára való tekintettel - figyelemmel az Ekertv. 6 § (4) bekezdésére is - Megbízót az alábbiak szerint tájékoztatja a szerződéskötés technikai lépéseiről:


1.    Megbízónak a Honlapon a „Szolgáltatásaink” menüpontra kattintva a rendelkezésre álló lehetőségek szerint a „Megbízom” gombra kattintást követően lehetősége van a megbízási űrlap kitöltésére, annak érdekében, hogy Fines Finium Studio építésziroda fel tudja venni a kapcsolatot a Megbízóval a feladat elvégzéséhez.
2.    A kitöltött megbízási űrlap elküldése előtt a Megbízónak el kell fogadni a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót a vonatkozó checkbox-ok bejelölésével.
3.    Megbízó által az „Elküld!” gombra kattintással Megbízó a megbízási űrlapot elektronikus úton megküldi a Fines Finium Studio építésziroda részére.
4.    Fines Finium Studio építésziroda a Megbízó által kitöltött megbízási űrlap megérkezését a Megbízó felé elektronikus úton visszaigazolja (1. email a Fines Finium Studio építészirodától), de ez még nem minősül a megbízási jogviszony (szerződés) létrejöttének. Amennyiben Megbízóhoz a visszaigazolás az űrlap beküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, úgy Megbízó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 
5.    A Fines Finium Studio építésziroda a beérkezett megbízási űrlap áttekintését követően egyeztetés okán telefonon felveszi a kapcsolatot Megbízóval. A Fines Finium Studio építésziroda a megbízás elvállalásával kapcsolatos válaszát (2. email a Fines Finium Studio építészirodától) minden esetben elektronikus úton (email-ben), a Megbízó által megadott email címre küldi meg Megbízó részére: igen, vagy nem megjelöléssel.

-    A Fines Finium Studio a megbízás elfogadása esetén a megbízással kapcsolatos fontosabb információkat a megbízási díjat küldi meg Megbízó részére, valamint ebben az email-ben kéri be a Megbízó számlázási adatait is. 
-    Ha a Fines Finium Studio építésziroda nem vállalja el a feladatot, úgy abban az esetben elutasítást tartalmazó nemleges válaszát küldi meg a Megbízó részére, melyben az elutasítás okát nem kell megindokolnia.

6.    Megbízónak a 4.4. pontban foglaltak szerint email-ben vissza kell igazolnia, hogy a Fines Finium Studio építésziroda által email-ben megküldött információk alapján kéri a Fines Finium Studio építésziroda szolgáltatását, a megbízási díjat elfogadja. Fines Finium Studio építésziroda, amíg nem kapja meg Megbízó jelen pontban meghatározott visszaigazoló email-jét, addig a feladatot nem kezdi meg.


4.4. Fines Finium Studio építésziroda különösen felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az építészmérnöki tanácsadási szolgáltatás tekintetében a megbízási jogviszony csak és kizárólag abban az esetben jön létre a Megbízó és a Fines Finium Studio építésziroda között, amennyiben Fines Finium Studio építésziroda a megbízást elvállalja és a megbízási díjat tartalmazó email-t Megbízó az email kézbesítésétől számított 2 napon belül elfogadja, azaz email-ben válaszával visszaigazolja, hogy a megbízási díjat elfogadja, kéri a Fines Finium Studio építésziroda tanácsadását. 

4.5. A Fines Finium Studio építésziroda felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a megbízási űrlap elküldéséig Megbízó tudja javítani az esetleges adatbeviteli hibákat a megbízási űrlapon, azonban ezt követően bármilyen olyan hibát, elírást mely a megbízási űrlap elküldését nem akadályozta csak közvetlenül a Fines Finium Studio építésziroda felé email-ben tudja jelezni.

4.6. A szerződéskötés technikai lépései vonatkoznak arra az esetre is, ha a Megbízó telefonon vagy email-ben veszi fel először a kapcsolatot a Fines Finium Studio építészirodával. Ezekben az esetekben, ahhoz, hogy a Fines Finium Studio építészirodával érvényes megbízási szerződés jöhessen létre szükséges, hogy a Megbízó a Honlapon elérhető űrlapot kitöltse, elküldje, azaz a folyamatot a 4. pontban megjelölt lépések szerint tegye meg. 

   5.    A szerződéses jogviszony időtartama

5.1. Felek között a jelen ÁSZF 4.4. pontjában foglaltak szerint szerződéses jogviszony jön létre, mely határozott ideig, a Fines Finium Studio Építésziroda tanácsadási szolgáltatásának befejezéséig és Megbízó részéről a megbízási díj megfizetésééig tart. Fines Finium Studio a feladat elvégzésének határidejéről minden egyes feladat tekintetében a Megbízóval előzetesen, külön egyeztet.

   6.    Fizetési feltételek

6.1. Megbízási díj

I. Házvásárlás előtti szakértés és tanácsadás 

Lakóingatlan pl. családi ház, társasházi lakás stb. vásárlása előtti szakértés és tanácsadás díja:

≤150 m2 | Budapesten bruttó 60.000,- Ft, Pest megyében bruttó 60.000-70.000,- Ft
>150 m2 | egyedi ajánlat alapján

II. Telekvásárlás előtti szakértés és tanácsadás

Lakóingatlan elhelyezéséhez szükséges telekvásárlás előtti szakértés és tanácsadás díja:

≤150 m2 | bruttó 50.000,- Ft/telek
>150 m2 | egyedi ajánlat alapján

III.    Üzletnyitás előtti szakértés és tanácsadás

Üzleti ingatlan pl. vendéglátóhely, kereskedelmi egység, iroda, stb. nyitása előtti szakértés és tanácsadás díja: 
≤150 m2 | Budapesten bruttó 80.000,- Ft, Pest megyében bruttó 80.000-90.000,- Ft
>150 m2 | egyedi ajánlat alapján

Fines Finum Studio építésziroda a megbízási díjat a Megbízó által megküldött megbízási űrlapon megadott információk, a telefonon, illetve email-ben történő egyeztetés(ek) alapján határozza meg, figyelemmel az ÁSZF jelen pontjában foglaltakra is, mely szerint a Fines Finum Studio Építésziroda 6.1. I-III. alpontjaiban meghatározott díjak összege különösen függ:

 • az ingatlan elhelyezkedésétől, mely azt jelenti, hogy amennyiben a tanácsadáshoz helyszíni szemle is szükséges, úgy az ingatlannak a Fines Finum Studio építészirodától számított időbeli távolsága befolyásolja a megbízási díj összegét, melyet Fines Finum Studio építésziroda minden esetben egyedileg határoz meg és erről előzetesen tájékoztatja Megbízót.
 • az ingatlan méretétől
 • és a feladat ellátása során felmerülő költségektől pl. tulajdoni lap lekérdezésének díja, térképmásolat díja stb.

A Fines Finum Studio építésziroda a fentiek szerint kalkulált megbízási díjat a megbízás elvállalását tartalmazó email-ben küldi meg Megbízó részére elfogadásra. 

Fines Finum Studio építésziroda tájékoztatja Megbízót a felmerülő költségek tekintetében, hogy azokról előzetesen tájékoztatja Megbízót és szükség esetén - amennyiben Megbízó nem közvetlenül maga rendezi a felmerülő költsége(ke)t- úgy Fines Finum Studio építésziroda megelőlegezheti (pl. tulajdoni lap lekérdezési díja, térképmásolat) és a Felek ezen költségek tekintetében elszámolnak egymással.

Fines Finum Studio építésziroda tájékoztatja továbbá Megbízót, hogy nem tartozik ÁFA körbe, így a megbízási díj nettó és bruttó össze megegyezik.

6.2. Megbízási díj megfizetése

Fines Finum Studio építésziroda a megbízás teljesítésének napján jogosult a számlát kiállítani és Megbízó részére benyújtani. Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja a Fines Finum Studio építésziroda által kiállított papír alapú számla email-ben történő megküldését is.

Megbízó a megbízási díj megfizetésére a Fines Finum Studio Építésziroda által kiállított számlán megjelölt - a teljesítéstől számított 3 napos fizetési határidővel - köteles teljesíteni. Megbízó a Fines Finum Studio építésziroda szerződésszerű teljesítését a megbízási díj megfizetésével elfogadja.

   7.    Felek kötelezettségei

7.1.    Megbízó kötelezettségei

 • Megbízó szavatol azért, hogy jogosult a megbízási űrlapot elküldeni, azaz megbízást adni a Fines Finium Studio építésziroda részére.
 • Fines Finium Studio Építésziroda nem vizsgálja és nem is áll módjában, hogy vizsgálhassa a megbízást adó személy valós személyazonosságát és azt, hogy a megbízás elküldésére a saját vagy más képviseletében eljárva jogosult volt-e, így az ebből eredő felelősséget Fines Finium Studio építésziroda teljeskörűen kizárja. Fines Finium Studio építésziroda ugyanakkor a Ptk. 6:14. (2) bekezdése alapján a megbízást adó személlyel szemben fenntartja az esetleges álképviseletből eredő igényeinek az érvényesítésének lehetőségét.
 • Megbízó a szakmai tanácsadás megvalósulásához köteles minden információt a helyszíni szemle előtti napig, illetve, ha nem kerül sor helyszíni szemlére, úgy a megbízási űrlap megküldésééig, de legkésőbb a Fines Finium Studio építésziroda által meghatározott határidőig a Fines Finium Studio építésziroda részére rendelkezésre bocsátani.
 • Ha a szolgáltatás tárgya tekintetében a vizsgálandó ingatlan már Megbízó tulajdonában áll, úgy abban az esetben Megbízó szavatol a szerződés tárgyát képező ingatlan jogi helyzetéért, amennyiben még nem áll a szerződés tárgyát képező ingatlan a Megbízó tulajdonában, úgy vállalja és szavatol azért, hogy a jogi állapot megállapításához szükséges minden adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, minden adatot megad.
 • Megbízó szavatol azért, hogy az ingatlannal, vagy azzal összefüggésben a megbízás vonatkozásában nem hallgat el semmilyen releváns információt a Fines Finium Studio építésziroda előtt.
 • Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek fogadja el mindazokat a Fines Finium Studio építésziroda által (email-ben vagy telefonon keresztül) kapott megbízotti kérést, kötelezettséget, amit Fines Finium Studio építésziroda a megbízás teljesítésének elősegítése érdekében kér és támaszt a Megbízóval szemben.
 • Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Fines Finium Studio építésziroda a Megbízó nevét, cégnevét, logóját (védjegyét) referenciaként a Honlapján vagy egyéb kommunikációs anyagában (pl. nyomtatott anyagban, közösségi médiában, vagy üzleti előadáson) Megbízó hozzájárulásának visszavonásáig felhasználja és hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben a Fines Finium Studio építésziroda szolgáltatásáról véleményt ír, úgy azt a Fines Finium Studio építésziroda az üzleti, illetve reklám kommunikációja során Megbízó hozzájárulásának visszavonásáig nevével, cégnevével, logójának (védjegyének) megjelölésével felhasználja. Megbízó elfogadja, hogy a felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonása a Fines Finum Studio-t csak a jövőre nézve köti.

7.2.    Fines Finium Studio építésziroda kötelezettségei

 • A megbízás elvállalása esetén köteles a Megbízó által rendelkezésére bocsátott információk alapján a legjobb szaktudása szerint tanácsot adni Megbízó részére, de nem köteles a megbízással összefüggésben semmilyen adatot vagy információt saját maga beszerezni, felkutatni stb.
 • Fines Finium Studio építésziroda csak és kizárólag a rendelkezésére álló információkat köteles figyelembe venni.

   8.    Felelősség

8.1. Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a tanácsadásra vonatkozó szolgáltatás, mint megbízási típusú szerződés gondossági és nem eredménykötelem. A Fines Finium Studio építésziroda felelősségbiztosítással rendelkezik. Felek megállapodnak abban, hogy a Fines Finium Studio építésziroda kártérítési felelőssége az adott megbízás vonatkozásában elérhető és a felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegében korlátozott. Amennyiben Fines Finium Studio Építésziroda olyan kárt okoz, melyet a felelősségbiztosítása kizárna, ide nem értve a szándékos károkozást, úgy abban az esetben Megbízó igazolt kára esetén Fines Finium Studio Építésziroda a megbízási díj 100 %-áig áll helyt. Fines Finium Studio építésziroda kizárja felelősségét minden olyan esetben, amikor a tanácsadás során Megbízó valamely információt, dokumentumot, jogi iratot, okiratot vagy egyéb, a tény igazolására vonatkozó információt hitelt érdemlően nem bocsátotta a Fines Finium Studio építésziroda rendelkezésére, vagy Megbízó valamely tényt elhallgatott vagy Fines Finium Studio éptészirodát félrevezette. 
Fines Finium Studo építésziroda kizárja továbbá minden olyan esetben is a felelősségét, amikor bármely rajta kívül álló okból, valamely a megbízás tekintetében lényeges információt nem tud megismerni pl. a tárgyi ingatlan önkormányzata nem vagy hiányosan, illetve nem a hatályos állapotában teszi közzé a szabályozási tervet, helyi építési szabályzatot stb.

8.2. Fines Finium Studio építésziroda felhívja a Megbízó figyelmét a Földhivatal Online (https://kau.foldhivatal.hu/auth/login) rendszeréből vagy a Takarnet rendszerből, vagy a Földhivatalból papír alapon kikérhető térképmásolattal, tulajdoni lappal kapcsolatosan, hogy ezek lekéréséről, illetve beszerzéséről a Felek előzetesen közösen egyeztetnek.

8.3. Fines Finium Studio építésziroda nem vállal felelősséget azért, ha a Honlap technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Fines Finium Studio építészirodán kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Fines Finium Studio építésziroda a jelen bekezdésben meghatározottak okán felmerülő hibáért, kárért mindennemű felelősségét kizárja, úgy ahogyan azért is, ha a Honlap látogatójának az internetkapcsolata vagy informatikai eszköze, böngészője nem megfelelő a Honlap használatához, a megbízás űrlap elküldéséhez.

   9.    Kapcsolattartás 

9.1. Amennyiben Megbízónak bármilyen kérdése merül fel, úgy megkeresését a Fines Finium Studio építésziroda részére elektronikus úton az alábbi email címen teheti meg: iroda@ffstudio.hu
9.2. Megbízó a kapcsolattartási adatait a Honlapon a megbízási űrlapon adja meg.

   10.    Adatvédelem

10.1. Fines Finium Studio Építésziroda a Honlap használatával és a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatos adatkezelési műveleteiről, a kezelt személyes adatokról a https://ffstudio.hu/hu/adatvedelem linken elérhető Adatkezelési tájékoztatóban ad tájékoztatást. A hivatkozott tájékoztató elfogadása feltétele a szerződéses jogviszony létrejöttének.

   11.    A szerződéses jogviszony megszűnése

11.1. A jelen ÁSZF-vel szabályozott szerződéses jogviszony megszűnik:

 • ha a Fines Finium Studio Építésziroda teljesíti a szerződést, azaz a tanácsadásra sor kerül és Megbízó megfizeti a megbízási díjat
 • ha a felek közösen írásban megszüntetik
 • ha valamelyik fél súlyosan megszegi a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit

11.2. A jelen ÁSZF határozott idejére tekintettel a jelen ÁSZF rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.3. Megbízó a jelen ÁSZF-től írásban mindaddig bánatpénz megfizetése nélkül elállhat, ameddig a Fines Finium Studio építésziroda a szerződés teljesítését nem kezdte meg. A teljesítés megkezdésének minősül minden olyan cselekvés, Megbízóval történő kapcsolatfelvétel, amit Fines Finium Studio építésziroda a sikeres tanácsadás érdekében tesz meg pl. információt kér be, vagy már ad Megbízó részére (akár telefonon keresztül is), annak érdekében, hogy a feladatot el tudja látni stb. Megbízó elfogadja és tudomásul veszi tekintettel arra, hogy a megbízással kapcsolatos feladatok időben szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mely a Fines Finium Studio építésziroda kapacitását leköti, hogy amennyiben a megbízási jogviszony létrejöttét követően a Fines Finium Studio építésziroda a megbízás teljesítését megkezdte, úgy a megbízás ellátásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás lemondása, azaz elállás esetén csak a megbízási díj 90 %-ának bánatpénz jogcímén történő megfizetésével kerülhet sor..

   12.    Záró rendelkezések

12.1. Felek az egymásnak küldött értesítéseket kézbesítettnek tekintik:

 • az igazolt feladás napját követő 3. napon, ha azt regisztrált postai küldeményként, a címzett cégjegyzékbe/egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban bejegyzett székhelyének címére, természetes személy esetén az általa megadott címére; vagy
 • személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján; vagy
 • ha elektronikus üzenetben (email) küldték, valamely munkanapon 16:00 óra előtt, akkor az üzenet elküldésének időpontjában, egyébként pedig az azt követő munkanapon.

12.2. Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a 12.1. pont szerint regisztrált postai küldemény útján eljuttatott értesítést kézbesítettnek tekintik akkor is, ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen”, vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza a címzettől.

12.3. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

12.4. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a 3. pontban meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Honlapon nyújtott minden tájékoztatás és információ, valamint Fines Finium Studio email-ben adott tájékoztatása is.

12.5. Fines Finium Studio építésziroda az ÁSZF-ben vállalt feladat teljesítéséhez jogosult közreműködő személyt igénybe venni, melyhez Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

12.6. Fines Finium Studio építésziroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítsa. Amennyiben Megbízóval fennálló szerződéses jogviszonya alatt kerülne sor a módosításra, úgy Fines Finium Studio építésziroda az ÁSZF módosításáról email-ben tájékoztatja Megbízót. A Honlapon mindig az aktuális, hatályos ÁSZF érhető el.

12.7. Felek törekednek az esetleges jogvitáik peren kívüli rendezésére, de annak sikertelensége esetén, hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.8. Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései irányadók.

Budapest, 2023. június 14.

Fines Finium Studio Kft.


            
Az ÁSZF pdf-ben itt tölthető le: